Szukaj

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.cannabis-light.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Jakuba Bartoszka reprezentujący spółkę Cannabis Light sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 7/17 lok.6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000612807, REGON: 364201400, NIP: 5223060361 (zwany dalej: „Administratorem”).
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, zwanym dalej jako: „RODO”).
 4. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cannabis-light.pl
 5. pisemnie na adres: ul. Sokolnicza 7/17 lok.  6, 53-676 Wrocław.

§2

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celach:
 2. utworzenia w Sklepie Internetowym indywidualnego konta i zarządzania tym kontem - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na zlecenie użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. wykonania umowy sprzedaży produktów dystrybuowanych przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. świadczenia usługi formularza kontaktowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na zlecenie użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. świadczenia usługi Newsletter – podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. podejmowania działań związanych z marketingiem bezpośrednim – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zwiększeniu sprzedaży dystrybuowanych przez niego produktów  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. dopełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, w tym rachunkowych oraz podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).  
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji danej usługi.

§3

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ INFORMACJA

O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail oraz ustanowione hasło,
 2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię i nazwisko, adres dostawy (nazwa ulicy, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj, numer domu, numer mieszkania), dane dotyczące płatności, numer telefonu, adres e-mail.
 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 4. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail.
 5. W przypadku podejmowania działań związanych z marketingiem bezpośrednim Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 6. W przypadku rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego w związku ze złożonym zamówieniem.
 7. Na wypadek dochodzenia roszczeń przeciwko użytkownikowi Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez użytkownika w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym imię i nazwisko oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia.
 8. Dane użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§4

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe użytkownika przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży wynosi dwa lata).
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, wówczas dane osobowe przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowy przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz do czasu zakończenia ewentualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych.
 4. Niezależnie od powyższego, dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa rachunkowego oraz podatkowego (co do zasady przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
 5. Dane dotyczące klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu klienta przez klienta.
 6. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§5

ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora. Do podmiotów tych zalicza się w szczególności:
 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
 3. dostawców usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiających prowadzenie Sklepu Internetowego przez Administratora (w tym dostawców oprogramowania komputerowego, dostawców poczty elektronicznej oraz hostingu),
 4. dostawców usług księgowych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe.
 5. Administrator udostępnia dane podmiotom uprawnionym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§6

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych (art. 15-21 RODO).
 2. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie (art. 7 ust. 3 RODO).
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza RODO (art. 77 ust. 1 RODO). 
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw. I wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

§7

PLIKI COOKIES

 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies. Ciasteczka (ang. cookies), to pliki zawierające niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer internetowy i zapisywane po stronie użytkownika (np. na dysku twardym komputera), jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Z kolei „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego do preferencji użytkowników,
 4. optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego,
 5. do prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 6. W Sklepie Internetowym wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego,
 7. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego,
 8. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego,
 9. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik,
 10. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczane użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
 11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcom użytkownika Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem Internetowym reklamodawców oraz partnerów.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. O zmianach zasad Polityki prywatności i plików cookies użytkownicy będą informowani drogą e-mailową.  

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt